Regulamin zakupów w sklepie internetowym „art-medyczne.pl." obowiązujący od dnia 23.11.2020 r.

 

Wstęp

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „art-medyczne.pl".

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

 

§1

Strony transakcji

 

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „art-medyczne.pl" (zwaną dalej Nabywcą) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego „art-medyczne.pl" (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu – PharmaTrade Ilona Krupa

 

§ 2

Przedmiot transakcji

 

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego „art-medyczne.pl".

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego „art-medyczne.pl" wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3. Cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§3

Składanie zamówień

 

1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym „art-medyczne.pl" odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie WWW Sklepu, przy opisie danego produktu.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

  1. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

  2. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym „art-medyczne.pl" musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą pocztą e-mail celem potwierdzenia dostępności produktu i ceny oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. Dopiero z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą umowy sprzedaży produktu.§ 5

 Formy płatności

 

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) gotówką przy odbiorze ,

b) przelewem tradycyjnym, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d) płatnościami Paynow, przed dostawą towaru na konto Paynow Sprzedawcy.

2. Z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy lub konto Paynow Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą.

 

§ 6

Paragony, faktury

 

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura/ Paragon lub faktura wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zamówieniu.

2. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „art-medyczne.pl" do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

§ 7

Dostawa produktu

 1, Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym „art-medyczne.pl" realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest skontaktowanie się ze sklepem internetowym w celu ustalenia kosztów wysyłki.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze a termin dostawy od 1-2 dni roboczych. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny, sklep internetowy zawiadomi o tym Nabywcę w terminie 24 godzin od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną.

3. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy Inpost (paczkomaty/kurier) lub firmy kurierskiej POLTRAF. W upalne dni rekomendujemy dostawę za pośrednictwem Poltrafu – specjalistycznej firmy dedykowanej do transportu leków i wyrobów medycznych samochodami z termoizolacją i kontrolą temperatury.

4. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest na stronie sklepu.

7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8. Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej„Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. PharmaTrade Ilona Krupa adres siedziby: ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub na adres e-mail office@pharmatrade.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać adres magazynu: PharmaTrade Ilona Krupa, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia co było umieszczone w opisie produktu

3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

§ 9

Gwarancje

 

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie „art-medyczne.pl" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§ 10

Reklamacje

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm). oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: office@pharmatrade.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. 

5 Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

7 Reklamacje należy składać na adres: PharmaTrade Ilona Krupa, ul.Toruńska 148, 87-800 Włocławek

8. Formularz reklamacyjny Pobierz formularz

9. Dane kontaktowe: office@pharmatrade.pl10 . W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki, dostarczenie produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydanie produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności

 

§ 12

Informacja handlowa

 

Informacje dotyczące informacji handlowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym podlegają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym polskim sądom powszechnym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Dane Sprzedawcy

PharmaTrade Ilona Krupa

87-800 Włocławek ul.Toruńska 148

NIP 888 156 87 03

REGON  340638720

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodano do porównania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności/Polityką Cookies. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.